چهار تخته

 

سویت چهار تخته با حمام و دستشویی و یخچال و تلویزیون  واشپزخانه قیمت  144.000 تومان